Software in Life là chuyên gia dịch vụ CLOUD phát triển và phục vụ Dịch vụ Docswave, dịch vụ môi giới CLOUD đầu tiên của Hàn Quốc và dịch vụ quy trình làm việc CLOUD dựa trên Google.
Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra và chia sẻ phần mềm giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi người trên khắp thế giới.
Chúng tôi cần tiếp tục thực hiện và phát triển sứ mệnh của mình miễn là chúng tôi còn tồn tại. Chúng tôi chịu trách nhiệm về việc công bố và chia sẻ các giá trị của chúng tôi với khách hàng thông qua phần mềm.
Software in Life sẽ làm việc chăm chỉ để thúc đẩy các giá trị có thể được thực hiện chỉ thông qua phần mềm và chịu trách nhiệm về các giá trị phần mềm của công ty.